Witaj w Księgowości Internetowej

Księgowość internetowa to wygodny i tani sposób na zarządzanie księgowością w firmie. Oferujemy usługi księgowe oraz Kadrowo-płacowe on-line

Więcej
image01

Certyfikat MF Ubezpieczenie OC

Biuro posiada wykwalifikowaną kadrę. Posiadamy certyfikat Ministra Finansów nr 58934/2012 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przejmujemy za Państwa odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych, posiadamy ubezpieczenie OC

Więcej
image01

Różne sposoby kontaktu

Oferujemy możliwość kontaktu on-line jak i telefonicznego. W ramach usługi odpowiedzi na pytania on-line w 24 godz.; dyżury telefoniczne pon-piątek 10,00-19,00 soboty 10,00-14,00

Więcej
image01

Regulamin

Internetowego Biura Rachunkowego MBR

§ 1

Przedmiot regulaminu

1. Niniejszy regulamin określa warunki, tryb oraz elementy zainicjowania przez Klienta współpracy z Usługodawcą w zakresie świadczenia na jego rzecz usług księgowych i doradztwa podatkowego przez Usługodawcę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Warunki świadczenia usług księgowych zostaną szczegółowo określone w pisemnej Umowie o świadczenie usług księgowych.

§ 2

Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
a) Usługodawca – Katarzyna Chamielec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MBR Katarzyna Chamielec z siedzibą w Ściegnach 174A, NIP 611 256 85 71 , REGON 022199740.
b) Klient –przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, który wyraża chęć zawarcia umowy z Usługodawcą w zakresie powierzenia mu prowadzenia obsługi księgowej.
c) Usługi- usługi wykonane bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o Regulamin
d) Umowa - pisemna umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z Klientem, której podpisanie zostało zainicjowane przez Klienta na skutek wysłania formularza ze strony www.ebiuro.org.pl
e) Usługa – określony w Umowie zakres czynności świadczony przez Usługodawcę na rzecz Klienta
f) Pakiet – określony w Umowie zakres usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
g) Strona WWW -www.ebiuro.org.pl
h) Regulamin –niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

§ 3

Wymagania techniczne

1. Aby korzystać z Usługi konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), konta poczty elektronicznej (email) i numer telefonu.
2. Klient zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.

§ 4

Zawieranie umowy

1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług Klient składa Usługodawcy za pomocą formularza kontaktowego na Stronie WWW ofertę zawarcia Umowy. Klient musi dostarczyć w wersji elektronicznej Formularze, które może pobrać ze strony www lub otrzymać od Usługodawcy po wypełnieniu formularza kontaktowego.
2. Umowa będzie zawierała pakiet wybrany w na Stronie WWW przez Klienta
3. Klient zobowiązany jest wydrukować dwa egzemplarze umowy, a następnie podpisać i parafować każdą jej stronę.
4. Klient wysyła dwa parafowane i podpisane egzemplarze Umowy na adres Usługodawcy.
5. Usługodawca odsyła jeden egzemplarz Klientowi, po podpisaniu go i opatrzeniu datą podpisu Usługodawcy.
6. Umowa zostaje zawarta w chwili złożenia podpisu przez Usługodawcę.
7. Umowy zawierane na podstawie indywidualnej oferty mogą zawierać inne ustalenia i zawierać inne Pakiety, niekreślone na Stronie WWW.
8. Klient w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy zobowiązuję się Udzielić Usługodawcy pełnomocnictwa do Urzędu Skarbowego: UPL-1, ZUS-u: ZUS PEL oraz fakultatywnie do CEIDG(dokonywanie zmian).

§ 5

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)
2. Świadczone usługi obejmują ewidencjonowanie dokumentów księgowych Klienta i na ich podstawie generowanie ewidencji podatkowych ( Ewidencja Przychodów, Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów, rejestry VAT, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdu), deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K, VAT-9M, PIT-11, PIT-4R,PIT-36,PIT-28) oraz deklaracji ZUS (ZUA, ZZA, ZWUA,DRA,RCA,RSA,ZUIA,ZCNA) oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania Usługi.
3. Deklaracje, które muszą być w odpowiednich terminach przekazywane do ZUS oraz Urzędu Skarbowego będą wysyłane drogą elektroniczną lub pocztową przez Usługodawcę.
4. Klient raz w miesiącu otrzyma wszystkie ewidencje, deklaracje oraz kwoty należnych wpłat do ZUS i Urzędu Skarbowego.
5. Klient zobowiązuję się przechowywać oryginały dokumentów chronologicznie według wpisów w przesłanych przez Usługodawcę ewidencjach.
6. Za prawidłowe ewidencjonowanie dokumentów odpowiada usługodawca.
7. Klient odpowiada za merytoryczną treść przekazywanych dokumentów.
8. Usługodawca jest zobowiązany do wykonania Usług w terminie do 5 dnia miesiąca odnośnie czynności ZUS, 19 dnia miesiąca odnośnie czynności związanych z ewidencjami podatkowymi oraz 28 dnia miesiąca w zakresie list płac.

§ 6

Obowiązki Klienta i innych osób

1. Klient zobowiązany jest do podania w Formularzach pobranych ze Strony WWW lub przesłanych przez Usługodawcę prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi a także do ich aktualizacji. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
2. Klient i inna osoba odwiedzająca Stronę WWW zobowiązani są do korzystania ze strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.

§ 7

Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie ze Strony WWW odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby ją odwiedzającej.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Klienta i innej osoby odwiedzającej Stronę WWW.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Strony www oraz nieprawidłowego korzystania ze strony www przez Klienta i innej osoby odwiedzającej Stronę www chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie ze Strony WWW przez Klienta bądź inna osobę ją odwiedzającą w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych

1. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną wymagających podania danych osobowych Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. Z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania,ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy.
2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
• nazwisko i imiona Klienta
• numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
• adres zameldowania na pobyt stały
• adres do korespondencji,jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
• adres poczty elektronicznej
3. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczania.
4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
5. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
6. Udostępniając na Stronie WWW formularz Usługodawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta, a w szczególności wskazywać jego adres elektroniczny. Ponadto konieczne jest wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji oraz wskazanie zakresu żądania. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres pocztowy Klienta Usługodawca wyśle odpowiedz na reklamację. Jeśli Usługodawca wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

§ 10

Rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie usług księgowych drogą elektroniczną może być rozwiązana przez strony bez podania powodu i bez okresu wypowiedzenia.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może być złożone także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres wskazany przez Strony do wzajemnych kontaktów.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie WWW i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
3. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016r.

MBR Katarzyna Chamielec © | Zaprojektowane przez AST-Design